Werelderfgoedfoto's

Deense deel van de Waddenzee

De Waddenzee is een ondiepe zee met een vrij vlak kustgebied, bestaande uit duinen, wetlands, estuaria, stranden, zoutwatermoerassen, modderplaten en zandbanken. De Waddenzee met het Waddengebied loopt van de kust bij Den Helder in Nederland langs de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, tot in Denemarken. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat de Waddeneilanden. Wadden zijn de modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt modder mee, op rustige plekken bezinkt dit tot slik en modderplaten, waar zeehonden uitrusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, er ontstaan steeds nieuwe watergeulen, tijdens eb vallen stukken land droog. Wadden kunnen door het slik aangroeien tot boven zeeniveau en worden kwelders en schorren. Kwelders staan regelmatig onder water, schorren vallen op den duur helemaal droog. Schorren en kwelders liggen op de grens van het land en de zee. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht, zolang dat niet gebeurt, loopt het zeewater via geulen de schorren binnen. Op de schorren ontstaat hierdoor een weelderige groei van zoutminnende planten. Talrijke planten- en diersoorten komen voor in het waddengebied. De Waddenzee is het overwinterings- en broedgebied van miljoenen vogels per jaar. Het Duitse en Nederlandse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed, het werd in 2014 uitgebreid met het Deense deel van de Waddenzee. De Waddenzee is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Wadden Sea.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee loopt van Den Helder in Nederland, langs de kust van Duitsland tot voorbij Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is het...

De Waddenzee loopt van Den Helder in Nederland, langs de kust van Duitsland tot voorbij

Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld en is van

grote ecologische waarde. De Waddenzee biedt een bijzondere en extreme omgeving aan

dieren en planten. Het Waddengebied is een broedplaats voor vogels zoals de visdief, kluut,

lepelaar, strandplevier, trekvogels rusten en foerageren er.

 1. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee loopt van Den Helder in Nederland, langs de kust van Duitsland tot voorbij Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is het...

  De Waddenzee loopt van Den Helder in Nederland, langs de kust van Duitsland tot voorbij

  Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld en is van

  grote ecologische waarde. De Waddenzee biedt een bijzondere en extreme omgeving aan

  dieren en planten. Het Waddengebied is een broedplaats voor vogels zoals de visdief, kluut,

  lepelaar, strandplevier, trekvogels rusten en foerageren er.

 2. Deense deel van de Waddenzee - Waddenzee: Op de kwelders van de Waddenzee groeien veel zoutminnende plantensoorten. Zeekraal (Salicornia) is een pioniersoort en...

  Waddenzee: Op de kwelders van de Waddenzee groeien veel zoutminnende plantensoorten.

  Zeekraal (Salicornia) is een pioniersoort en kan als geen andere plant zoute omstandigheden

  verdragen, tijdens de groei neemt ze veel zout op en kan alleen overleven, als ze enkele uren

  per dag onder water staat. Het deel van de Waddenzee in Denemarken is ondergebracht in

  Nationalpark Vadehavet, het sluit aan op het Duitse deel van de Waddenzee.

 3. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee: De schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet...

  De Waddenzee: De schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee. Schorren

  worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via

  geulen de schorren binnen. Daardoor ontstaat op de schorren een weelderige groei van

  zoutminnende planten. Talrijke planten- en diersoorten komen voor in het waddengebied.

   De Waddenzee is het overwinterings- en broedgebied van miljoenen vogels per jaar.

 4. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee: Het kustgebied van de Waddenzee bestaat uit duinen, wetlands, estuaria, stranden, zoutmoerassen, modderplaten en...

  De Waddenzee: Het kustgebied van de Waddenzee bestaat uit duinen, wetlands, estuaria,

  stranden, zoutmoerassen, modderplaten en zandbanken. Als de zee zich terugtrekt, komen

  er dieren tevoorschijn, zoals zeesterren en mosselen. Zeehonden vinden op de  zandbanken

  een rustplaats en krijgen er jongen. Wadlopen is een unieke en avontuurlijke manier om de

  Waddenzee te ontdekken, de zee is erg verraderlijk, ga met een bevoegde gids wadlopen.

 5. Deense deel van de Waddenzee - In het oude centrum van Tønder staan huizen uit de 17de en 18de eeuw. De voormalige  Hanzestad Tønder ligt...

  In het oude centrum van Tønder staan huizen uit de 17de en 18de eeuw. De voormalige 

  Hanzestad Tønder ligt in Denemarken, het had vroeger een haven aan de Waddenkust.

  Door landwinning ligt de stad nu niet meer aan zee. De Waddenzee is een beschermd

  natuurgebied. Het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee werden in 2009 een

  Werelderfgoed van UNESCO, in 2014 uitgebreid met de Waddenzee in Denemarken.

 6. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee in Denemarken: De Sneum Sluis bij de monding van de Sneum Å rivier. In Denemarken monden de meeste rivieren via...

  De Waddenzee in Denemarken: De Sneum Sluis bij de monding van de Sneum Å rivier.

  In Denemarken monden de meeste rivieren via sluizen in de dijken uit in de Waddenzee.

  De Sneum Sluis ligt ongeveer 14 km ten zuidoosten van Esbjerg. Het waddengebied is 

  een populaire broed- en rustplaats voor watervogels. In het voor- en najaar zijn grote

  zwermen trekvogels te zien op de wadden. 

 7. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee in Denemarken: De Sneum Å rivier mondt uit in de Waddenzee via de Sneum Sluis. De Sneum Sluis ligt bij het...

  De Waddenzee in Denemarken: De Sneum Å rivier mondt uit in de Waddenzee via de Sneum

  Sluis. De Sneum Sluis ligt bij het dijkmeer van Sneum, Sneum Digesø, het ligt net binnen de

  zeedijk. Sneum Digesø ontstond in 1991door het uitgraven van kleigrond, die gebruikt werd

  om de dijken langs de Waddenzee te versterken. In Denemarken is Sneum Digesø een goede

  plek om vogels te spotten, hier werden in dezelfde tijd 264 vogelsoorten waargenomen.

 8. Deense deel van de Waddenzee - Waddenzee in Denemarken: Een 9 km lange dam leidt over de wadden en kwelders de van de Waddenzee naar Rømø, het...

  Waddenzee in Denemarken: Een 9 km lange dam leidt over de wadden en kwelders de van

  de Waddenzee naar Rømø, het zuidelijkste Waddeneiland in Denemarken. De Waddenzee

  in Denemarken loopt vanaf Esbjerg tot aan de grens met Duitsland, het omvat de Deense

  waddeneilanden Rømø, Mandø, Fanø, het onbewoonde eiland Langli, schiereiland Skallingen,

  het stille water van de Ho Bugt bij Esbjerg, de vallei van de Varde Å rivier en veel moerassen.  

 9. Deense deel van de Waddenzee - De Deense Waddenzee: De molens en het molenhuis van de Ballum Enge bij Bredebro. Vanaf 1842 tot aan 1965 werden de molens in...

  De Deense Waddenzee: De molens en het molenhuis van de Ballum Enge bij Bredebro.

  Vanaf 1842 tot aan 1965 werden de molens in de Ballum Enge gebruikt voor het oppompen

  van water voor de dieren. De twee houten molens werden in 1890 vervangen door ijzeren.

  De molens staan in de Balummarsken, de zoutmoerassen van Ballum. De Ballum Enge ligt

  achter de dijk van de Waddenzee, tussen Tønder en Ribe, de oudste stad van Denemarken.

 10. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee is een rijke voedingsbron voor vogels. Bij laagtij vallen zandplaten droog. De vogels kunnen zich dan voeden...

  De Waddenzee is een rijke voedingsbron voor vogels. Bij laagtij vallen zandplaten droog.

  De vogels kunnen zich dan voeden met slakken, wormen, mosselen, krabben en garnalen.

  De Waddenzee wordt bedreigd door menselijke activiteiten, zoals het boren naar gas, als

  gevolg hiervan dreigen vogelsoorten uit het waddengebied te verdwijnen. Bedreigde vogels

  zijn o.a. bonte zandloper, eidereend, kemphaan, kluut, noordse stern, scholekster, watersnip.

 11. Deense deel van de Waddenzee - De Deense Waddenzee: De rivier de Vidåen mondt, via de Vidå sluis in de Duits-Deense Dijk bij Højer, uit in de Waddenzee....

  De Deense Waddenzee: De rivier de Vidåen mondt, via de Vidå sluis in de Duits-Deense

  Dijk bij Højer, uit in de Waddenzee. De Duits-Deense Dijk (Fremskudte Dige) strekt zich

  uit over de grens tussen Denemarken en Duitsland. De 12 km lange zeedijk werd in 1980

  gebouwd om te voorkomen, dat de stad Tønder en de moerassen rond Tønder zouden

  overstromen. Ook rond de stad Ribe liggen moerassen.

 12. Deense deel van de Waddenzee - Waddenzee: De Højer Sluse ligt bij Tønder, ze werd  in 1861 gebouwd in de dijk Højer-Siltoft. Het waddengebied is...

  Waddenzee: De Højer Sluse ligt bij Tønder, ze werd  in 1861 gebouwd in de dijk Højer-Siltoft.

  Het waddengebied is bij vogelaars beroemd om de Sort Sol, Zwarte Zon, een fenomeen dat

  zich in de schemering voordoet, als honderdduizende spreeuwen zich verzamelen en tijdens

  hun vlucht enorme wolken vormen en zo de zon verduisteren. Dit fenomeen doet zich in het

  het hele waddengebied voor, maar vooral rond Tønder en het noordelijker gelegen Ribe.