Werelderfgoedfoto's

Deense deel van de Waddenzee

De Waddenzee is een ondiepe zee met een vrij vlak kustgebied, bestaande uit duinen, wetlands, estuaria, stranden, zoutwatermoerassen, modderplaten en zandbanken. De Waddenzee met het Waddengebied loopt van de kust bij Den Helder in Nederland langs de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, tot in Denemarken. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat de Waddeneilanden. Wadden zijn de modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt modder mee, op rustige plekken bezinkt dit tot slik en modderplaten, waar zeehonden uitrusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, er ontstaan steeds nieuwe watergeulen, tijdens eb vallen stukken land droog. Wadden kunnen door het slik aangroeien tot boven zeeniveau en worden kwelders en schorren. Kwelders staan regelmatig onder water, schorren vallen op den duur helemaal droog. Schorren en kwelders liggen op de grens van het land en de zee. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht, zolang dat niet gebeurt, loopt het zeewater via geulen de schorren binnen. Op de schorren ontstaat hierdoor een weelderige groei van zoutminnende planten. Talrijke planten- en diersoorten komen voor in het waddengebied. De Waddenzee is het overwinterings- en broedgebied van miljoenen vogels per jaar. Het Duitse en Nederlandse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed, het werd in 2014 uitgebreid met het Deense deel van de Waddenzee. De Waddenzee is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Wadden Sea.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee strekt zich uit langs de Noordzeekust van drie landen, van de Nederlandse stad Den Helder, langs de riviermondingen in het...

De Waddenzee strekt zich uit langs de Noordzeekust van drie landen, van de Nederlandse stad Den Helder, langs de riviermondingen in het noordwesten van Duitsland tot voorbij Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld en van grote ecologische waarde, een bijzondere omgeving voor dieren en zoutminnende planten, een broedplaats voor vogels zoals de visdief, kluut, lepelaar, strandplevier, en trekvogels rusten en foerageren er.

 1. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee strekt zich uit langs de Noordzeekust van drie landen, van de Nederlandse stad Den Helder, langs de riviermondingen in het...

  De Waddenzee strekt zich uit langs de Noordzeekust van drie landen, van de Nederlandse stad Den Helder, langs de riviermondingen in het noordwesten van Duitsland tot voorbij Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld en van grote ecologische waarde, een bijzondere omgeving voor dieren en zoutminnende planten, een broedplaats voor vogels zoals de visdief, kluut, lepelaar, strandplevier, en trekvogels rusten en foerageren er.

 2. Deense deel van de Waddenzee - Waddenzee: Op de kwelders van de Waddenzee groeien veel zoutminnende plantensoorten. Zeekraal (Salicornia) is een pioniersoort en kan...

  Waddenzee: Op de kwelders van de Waddenzee groeien veel zoutminnende plantensoorten. Zeekraal (Salicornia) is een pioniersoort en kan als geen andere plant zoute omstandigheden verdragen, tijdens de groei neemt ze veel zout op en kan alleen overleven, als ze enkele uren per dag onder water staat. Het deel van de Waddenzee in Denemarken is ondergebracht in Nationalpark Vadehavet, het sluit aan op het Duitse deel van de Waddenzee.

 3. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee: De schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet zijn...

  De Waddenzee: De schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via geulen de schorren binnen. Daardoor ontstaat op de schorren een weelderige groei van zoutminnende planten. Talrijke planten- en diersoorten komen voor in het waddengebied. De Waddenzee is het overwinterings- en broedgebied van miljoenen vogels per jaar.

 4. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee: Het kustgebied van de Waddenzee bestaat uit duinen, wetlands, modderplaten, zoutmoerassen, estuaria, stranden en zandbanken....

  De Waddenzee: Het kustgebied van de Waddenzee bestaat uit duinen, wetlands, modderplaten, zoutmoerassen, estuaria, stranden en zandbanken. Als de zee zich terugtrekt, komen er dieren tevoorschijn, zoals zeesterren, krabben en mosselen, zeehonden vinden op de zandbanken een rustplaats en krijgen er jongen. Wadlopen is een unieke en avontuurlijke manier om de wadden te ontdekken. De Waddenzee is erg verraderlijk, dus ga met een bevoegde gids wadlopen.

 5. Deense deel van de Waddenzee - Het Deense deel van de Waddenzee: De Sneum Sluis bij de monding van de Sneum Å rivier. De Sneum Sluis ligt ongeveer 14 km...

  Het Deense deel van de Waddenzee: De Sneum Sluis bij de monding van de Sneum Å rivier. De Sneum Sluis ligt ongeveer 14 km ten zuidoosten van de stad Esbjerg. In Denemarken monden de meeste rivieren via dijksluizen uit in de Waddenzee. Het waddengebied is een populaire broed- en rustplaats voor watervogels. In het voor- en najaar zijn grote zwermen trekvogels te zien op de wadden. 

 6. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee in Denemarken: De Sneum Å rivier mondt uit in de Waddenzee via de Sneum Sluis. De sluis ligt bij het dijkmeer van...

  De Waddenzee in Denemarken: De Sneum Å rivier mondt uit in de Waddenzee via de Sneum Sluis. De sluis ligt bij het dijkmeer van Sneum, het Sneum Digesø, het ligt net binnen de zeedijk. Het Sneum Digesø ontstond in 1991door het uitgraven van kleigrond, die gebruikt werd om de dijken langs de Waddenzee te versterken. In Denemarken is het Sneum Digesø een goede plek om vogels te spotten, hier werden op hetzelfde tijdstip 264 vogelsoorten waargenomen.

 7. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee in Denemarken: Een 9 km lange dam leidt over de wadden en kwelders de van de Waddenzee naar Rømø, het zuidelijkste...

  De Waddenzee in Denemarken: Een 9 km lange dam leidt over de wadden en kwelders de van de Waddenzee naar Rømø, het zuidelijkste Waddeneiland in Denemarken. De Waddenzee in Denemarken loopt vanaf de stad Esbjerg tot aan de grens met Duitsland, het omvat de Deense waddeneilanden Rømø, Mandø, Fanø, het onbewoonde eiland Langli, schiereiland Skallingen, het stille water van de Ho Bugt bij Esbjerg, de vallei van de Varde Å rivier en veel moerassen.  

 8. Deense deel van de Waddenzee - De Deense Waddenzee: De molens en het molenhuis van de Ballum Enge bij Bredebro. Vanaf 1842 tot aan 1965 werden de molens in de Ballum...

  De Deense Waddenzee: De molens en het molenhuis van de Ballum Enge bij Bredebro. Vanaf 1842 tot aan 1965 werden de molens in de Ballum Enge gebruikt voor het oppompen van water voor het vee. De twee houten molens werden in 1890 vervangen door ijzeren. De molens staan in de Balummarsken, de zoutmoerassen van Ballum. De Ballum Enge ligt achter de dijk van de Waddenzee, tussen Tønder en Ribe, de oudste stad van Denemarken.

 9. Deense deel van de Waddenzee - De Waddenzee is een rijke voedselbron voor vogels. Bij laagtij vallen zandplaten droog. Vogels kunnen zich dan voeden met slakken, wormen,...

  De Waddenzee is een rijke voedselbron voor vogels. Bij laagtij vallen zandplaten droog. Vogels kunnen zich dan voeden met slakken, wormen, mosselen, krabben en garnalen. De Waddenzee wordt bedreigd door menselijke activiteiten, zoals het boren naar gas, het gevolg hiervan is dat vogelsoorten uit het waddengebied dreigen te verdwijnen. Bedreigde vogels zijn o.a. de bonte zandloper, eidereend, kemphaan, kluut, noordse stern, scholekster, watersnip.

 10. Deense deel van de Waddenzee - In het historische centrum van Tønder staan huizen uit de 17de en 18de eeuw. De voormalige Hanzestad Tønder ligt...

  In het historische centrum van Tønder staan huizen uit de 17de en 18de eeuw. De voormalige Hanzestad Tønder ligt in Denemarken en had vroeger een haven aan de Waddenkust. Door landwinning ligt de stad nu niet meer aan zee. De Waddenzee is een beschermd natuurgebied. Het Nederlandse- en Duitse deel van de Waddenzee werden in 2009 een Werelderfgoed van UNESCO, in 2014 werd het uitgebreid met het Deense deel van de Waddenzee.

 11. Deense deel van de Waddenzee - De Deense Waddenzee: De rivier de Vidåen mondt, via de Vidå sluis in de Duits-Deense Dijk bij Højer, uit in de Waddenzee. De...

  De Deense Waddenzee: De rivier de Vidåen mondt, via de Vidå sluis in de Duits-Deense Dijk bij Højer, uit in de Waddenzee. De Duits-Deense Dijk, de Fremskudte Dige, strekt zich uit over de grens tussen Denemarken en Duitsland. De 12 km lange zeedijk werd in 1980 gebouwd om te voorkomen, dat de stad Tønder en de zoutmoerassen rond Tønder zouden overstromen. Ook rond de stad Ribe liggen zoutmoerassen, die door dijken worden beschermd.

 12. Deense deel van de Waddenzee - Waddenzee: De Højer Sluse bij Tønder werd in 1861 gebouwd in de dijk de Højer-Siltoft. Het waddengebied is bij vogelaars...

  Waddenzee: De Højer Sluse bij Tønder werd in 1861 gebouwd in de dijk de Højer-Siltoft. Het waddengebied is bij vogelaars beroemd om de Sort Sol, de Zwarte Zon, een natuurfenomeen, dat zich tijdens de schemering voordoet, als honderdduizende spreeuwen zich verzamelen en tijdens hun vlucht enorme wolken vormen en zo de zon verduisteren. Dit fenomeen doet zich in het hele waddengebied voor, maar vooral rond Tønder en het noordelijker gelegen Ribe.